Kamis, 28 Februari 2013

The High King Avalokitesvara SutraNamo Avalokitesvara Bodhisattva,
na mo guan shi yin pu sa,

Namo Buddhaya,
na mo fo,

Namo Dharmaya,
na mo fa,

Namo Sanghaya,
na mo seng,

An affinity with the Pure Lands opens the Dharma Doors.
fo guo you yuan, fo fa xiang yin,

By engaging permanence, bliss, identity, and purity, one is blessed with the Dharma.
chang le wo jing, you yuan fo fa.

Namo Maha Prajna Paramita, a great spiritual mantra.
na mo mo he bo re bo luo mi shi da shen zhou.

Namo Maha Prajna Paramita, a great wisdom mantra.
na mo mo he bo re bo luo mi shi da ming zhou.

Namo Maha Prajna Paramita, a supreme mantra.
na mo mo he bo re bo luo mi shi wu shang zhou.

Namo Maha Prajna Paramita, an unequaled mantra.
na mo mo he bo re bo luo mi shi wu deng deng zhou.

Namo the Pure Light Secret Buddha,
na mo jing guang mi mi fo,

The Dharma Treasury Buddha,
fa zang fo,

the Tranquil King Buddha with Lion?s Roar and Divine Speed,
shi zi hou shen zu you wang fo,

the Sumeru Light King Buddha announced by Buddha,
fo gao xu mi deng wang fo,

the Dharma Protector Buddha,
fa hu fo,

the Vajra Treasury Roaming Lion Buddha,
jin gang zang shi zi you xi fo,

the Precious Victory Buddha,
bao sheng fo,

the Supernatural Power Buddha,
shen tong fo,

the Medicine Crystal Light King Buddha,
yao shi liu li guang wang fo,

the Universal Light Merit Mountain King Buddha,
pu guang gong de shan wang fo,

the Merit Retaining Jewel King Buddha,
shan zhu gong de bao wang fo,

the Seven Past Buddhas,
guo qu qi fo,

the Future Thousand Buddhas of this fortunate eon,
wei lai xian jie qian fo,

the Fifteen Hundred Buddhas,
qian wu bai fo,

the Fifteen Thousand Buddhas,
wan wu qian fo,

the Five Hundred Flower Victory Buddhas,
wu bai hua sheng fo,

the Ten Billion Vajra Treasury Buddhas,
bai yi jin gang zang fo,

and the Fixed Light Buddha.
ding guang fo.

The Buddhas of Six Directions:
liu fang liu fo ming hao:

To the East the Precious Light Moon Palace Venerable Wonderful Voice King Buddha,
dong fang bao guang yue dian yue miao zun yin wang fo,

To the South the Tree-Root Flower King Buddha,
nan fang shu gen hua wang fo,

To the West the Spiritual Power Flower Blazing King Buddha,
xi fang zao wang shen tong yan hua wang fo,

To the North the Moon Palace Purity Buddha,
bei fang yue dian qing jing fo,

Above, the countless Vigor Jewel Crown Buddhas,
shang fang wu shu jing jin bao shou fo,

Below, the Tranquil Moon Sound King Buddha.
xia fang shan ji yue yin wang fo.

All the countless Buddhas,
wu liang zhu fo,

Many Jewels Buddhas,
duo bao fo,

Shakyamuni Buddha,
shi jia mou ni fo,

Maitreya Buddha,
mi le fo,

Akshobhya Buddha,
ah chu fo,

Amitabha Buddha.
mi tuo fo.

All beings in the Central Realm,
zhong yang yi qie zhong sheng,

and those in the Pure Lands,
zai fo shi jie zhong zhe,

while moving upon the Earth and through the Heavens,
xing zhu yu di shang, ji zai xu kong zhong,

shower limitless compassion upon all beings,
ci you yu yi qie zhong sheng,

affording them equanimity and peace,
ge ling an wen xiu xi,

that they might cultivate day and night.
zhou ye xiu chi.

By constantly invoking this sutra,
xin chang qiu song ci jing,

one is liberated from the suffering of birth and death,
neng mie sheng si ku,

and freed from all the many kinds of suffering.
xiao chu zhu du hai.

Namo the great wisdom Avalokitesvara,
na mo da ming guan shi yin,

the observant Avalokitesvara,
guan ming guan shi yin,

the noble Avalokitesvara,
gao ming guan shi yin,

the expansively-minded Avalokitesvara,
kai ming guan shi yin,

the Medicine King Bodhisattva,
yao wang pu sa,

the Supreme Medicine Bodhisattva,
yao shang pu sa,

Manjusri Bodhisattva,
wen shu shi li pu sa,

Samantabhadra Bodhisattva,
pu xian pu sa,

Akasagarbha Bodhisattva,
xu kong zang pu sa,

Ksitigarbha Bodhisattva,
di zang wang pu sa,

the billions of Clear Cool Treasure Mountain Bodhisattvas,
qing liang bao shan yi wan pu sa,

the Universal Light Venerable King Tathagata Bodhisattva.
pu guang wang ru lai hua sheng pu sa.

Chanting this sutra continually,
nian nian song ci jing,

the Seven World-Honored Buddhas recite this mantra:
qi fo shi zun, ji shuo zhou yue:
Lee-poh-lee-poh-deh,kyo-ho-kyo-ho-deh,
toh-loh-nee-deh,nee-ah-la-deh,
pee-lee-nee-deh, mo-ho-kya-deh,
jen-len-chen-deh, so-ha.(7 times)

0 komentar:

Posting Komentar

Analitic

Suasana angin Topan di surabaya november 2017

Suhu Malaysia yang gagal Panggil Shen

Upacara Buddha Tantrayana Kalacakra indonesia

Four Faces Buddha in Thailand 1 (Copy Paste Link ini) https://www.youtube.com/watch?v=jnI1C-C765I

SemienFo At Thailand 2 (Copy Paste Link ini) https://www.youtube.com/watch?v=GOzLybAhJ2s

Informasi

 
;