Minggu, 06 Januari 2013 0 komentar

Silsilah mahayana & vajrayana Budhist

Hormatku pada Nirmanakaya Agung Śākyamuni Buddha, Sumber
Semua Ajaran!
Hormatku pada Sambhogakaya Śākyamuni Buddha, Maha-
Vairocana Tathagata!
Hormatku pada Dharmakaya Śākyamuni Buddha, Vajradhara-
Samantabhadra Adi Buddha!
Hormatku pada Dharma Yang Jaya dan Sangha Guru-Guru Silsilah
yang Tak Terputus!
Silsilah Chan (Zen)
Dari Denkoroku, Baolin chuan, Jingde Chuandeng Lu, dan
Wudeng Huiyuan:
Śākyamuni Buddha, 1. Mahakashyapa, 2. Ananda, 3.
Madhyantika, 4. Sanavasa, 5. Upagupta, 6. Dhritaka, 7. Micchaka,
8. Buddhanandi, 9. Buddhamitra, 10. Bhikshu Parshva, 11.
Punyayasas, 12. Asvaghosha, 13. Bhikshu Kapimala, 14.
Nagarjuna, 15. Kanadeva, 16. Arya Rahulata, 17. Samghanandi,
18. Samghayasas (Gayashata), 19. Kumarata, 20. Jayata, 21.
Vasubandhu, 22. Manura (Manorhita), 23. Haklenayasas, 24.
Bhikshu Simha, 25. Vasasita (Basiasita), 26. Punyamitra, 27.
Prajnatara, 28. Bodhidharma, 29. Dazu Huike, 30. Jianzhi
Sengcan, 31. Dayi Daoxin, 32. Daman Hongren, 33. Dajian
Huineng, 34. Nanyue Huairang dan Qingyuan Xingsi
Silsilah Nanyue Huairang - Linji
Nanyue Huairang, 1. Mazu Daoyi, 2. Baizhang Huaihai, 3.
Huangbo Xiyun, 4. Linji Yixuan
Silsilah Nanyue Huairang – Guiyang
Nanyue Huairang, 1. Mazu Daoyi, 2. Baizhang Huaihai, 3.
Guishan Lingyu
Silsilah Nanyue Huairang – Puhua
Nanyue Huairang, 1. Mazu Daoyi, 2. Panshan Baoji, 3. Puhua
Silsilah Qingyuan Xingsi – Caodong
Qingyuan Xingsi, 1. Shitou Xiqian, 2. Yunyan Tansheng, 3.
Dongshan Liangjie, 4. Caoshan Benji
Silsilah Qingyuan Xingsi – Yunmen
Qingyuan Xingsi, 1. Shitou Xiqian, 2. Yaoshan Weiyen, 3.
Tianhuang Daowu, 4. Longtan Chongxin, 5. Deshan Xuanjian, 6.
Xuefeng Yicun, 7. Yunmen Wenyan
Silsilah Qingyuan Xingsi - Fayen
Qingyuan Xingsi, 1. Shitou Xiqian, 2. Yaoshan Weiyen, 3.
Tianhuang Daowu, 4. Longtan Chongxin, 5. Deshan Xuanjian, 6.
Xuefeng Yicun, 7. Changqing Huileng, 8. Xuansha Shibei, 9. Fayan
Wenyi
Silsilah Rinzai Jepang
Linji Yixuan, 1. Xinghua Cunjiang, 2. Nanyuan Huiyong, 3.
Fengxue Yanzhao, 4. Shoushan Shengnian, 5. Shishuang Qingzhu,
6. Yangzhi Fanghui, 7. Baiyun Shouduan, 8. Wuzu Fayan, 9.
Yuanwu Keqin, 10. Huqiu Shaolong, 11. Yingan Tanhua, 12. Mian
Xianjie, 13. Songyuan Chongyue, 14. Yunan Puyan, 15. Xutang
Zhiyu, 16. Shomyo (Daio Kokushi)
Silsilah Soto Jepang
Dongshan Liangjie, 1. Yunju Daoying, 2. Tongan Daopi, 3. Tongan
Guanzhi, Liangshan Yuanguan, 4. Dayang Jixuan, 5. Touzi Yiqing,
6. Furong Daokai, 7. Danxia Zichun, 8. Zhenxie Qingliao, 9.
Tiantong Zongjue, 10. Xuedou Zhijian, 11. Tiantong Rujing, 12.
Eihei Dogen
Silsilah Seon Korea
I. Silsilah Gunung Huiyang
Bodhidharma, 1. Dazu Huike, 2. Jianzhi Sengcan, 3. Dayi Daoxin,
4 Beomnang (Pomnang), 5. Shinaeng
II. Silsilah Gunung Gaji
Nanyue Huairang, 1. Mazu Daoyi, 2. Xitang Zhizang, 3. Toui (Jilin
Daoyi), 4. Chejing
III. Silsilah Gunung Seongju
Nanyue Huairang, 1. Mazu Daoyi, 2. Magu Baozhe, 2. Muyeom
IV. Silsilah Gunung Silsang
Nanyue Huairang, 1. Mazu Daoyi, 2. Xitang Zhizang, 3.
Hongcheok (Hongshe)
V. Silsilah Gunung Dongni
Nanyue Huairang, 1. Mazu Daoyi, 2. Xitang Zhizang, 3. Hyejeol
VI. Silsilah Gunung Bongnim
Nanyue Huairang, 1. Mazu Daoyi, 2. Zhangjing Huaihui, 3.
Weongnam
VII. Silsilah Gunung Sagul
Nanyue Huairang, 1. Mazu Daoyi, 2. Yanguan Qian, 3. Beomil
Qingyuan Xingsi, 1. Shitou Xiqian, 2. Yaoshan Weiyan, 3. Beomil
VIII. Silsilah Gunung Saja
Nanyue Huairang, 1. Mazu Daoyi, 2. Nanquan Puyuan, 3. Doyun
IX. Silsilah Gunung Sumi
Qingyuan Xingsi, 1. Shitou Xiqian, 2. Yunyan Tansheng, 3.
Dongshan Liangjie, 4. Yunju Daoying, 5. Ieom
Silsilah Thien Vietnam
I. Dharmadeva, 1. Thich Hue Thang
II. Bodhidharma, 1. Dazu Huike, 2. Jianzhi Sengcan, 3. Vinitaruci
(Ty Ni Da Lu Chi)
III. Nanyue Huairang, 1. Mazu Daoyi, 2. Baizhang Huaihai, 3. Wu
Yen Tung (Vo Ngon Thong)
IV. Yunmen Wenyan, 1. Xianglin Chengyuan, 2. Xuetou
Chongxian, 3. Thao Dong
Silsilah Tiantai (Tendai)
Dari teks Fu fazang yinyuan zhuan dan Tachih Tulun:
Śākyamuni Buddha, 1. Mahakasyapa, 2. Ananda, 3. Sanavasa, 4.
Upagupta, 5. Dhrtaka, 6. Miccaka, 7. Buddhanandin, 8.
Buddhamitra, 9. Parsva, 10. Punyayasas, 11. Asvaghosa, 12.
Kapimala, 13. Nagarjuna, 14. Kanadeva, 15. Rahulata, 16.
Sanghanandin, 17. Gayasata, 18. Kumarata, 19. Jayata, 20.
Vasubandhu, 21. Manorhita, 22. Haklenayasas, 23. Simha bhiksu,
24. Huiwen, 25. Huisi, 26. Zhiyi
Silsilah Tendai Jepang
Zhiyi, 1. Guanding, 2. Fahua, 3. Tiangung, 4. Zhuoxi, 5. Zhanran,
6. Daosui, 7. Saicho (Dengyo Daishi)
Silsilah Vinaya – Luzong (Ritsu)
Dari Luzong Gangyao:
Śākyamuni Buddha, 1. Upali, 2. Mahakasyapa, 3. Ananda, 4.
Sanavasin, 5. Upagupta, 6. Dharmagupta, 7. Dharmakala, 8.
Fazong, 9. Daofu, 10. Huiguang, 11. Daoyun, 12. Daozhao, 13.
Zhishou, 14. Daoxuan
Silsilah Ritsu Jepang
Daoxuan, 1. Hongjing, 2. Jianzhen (Ganjin)
Silsilah Tanah Suci Sukhavati (Jingtu)
Śākyamuni Buddha, 1. Manjusri Bodhisattva, 2. Ashvagosha, 3.
Nagarjuna, 4. Vasubandhu, [5. Huiyuan] 5. Bodhiruci, 6. Tanluan,
7. Taocho, 8. Shantao, 9. Huaikan, 10. Shaokang
Silsilah Jodo Jepang
Tanluan, 1. Taocho, 2. Shantao, 3. Chiko, 4. Shokai, 5. Genshin,
6. Yokan, 7. Jippan, 8. Honen (Genku), 5. Bencho, Shoku dan
Shinran
Silsilah Jeongto di Korea
Huiyuan, 1. Chajang, 2. Wonhyo, 3. Uisang, 4. Uijok, 5. Pobwil, 6.
Hyonil
Silsilah Zhenyan (Shingon)
Silsilah Vajradhatu
Śākyamuni Buddha (Mahavairocana Buddha), 1. Vajrasattva, 2.
Nagarjuna, 3. Nagabodhi, 4. Vajrabodhi, 5. Amoghavajra, 6.
Huiguo, 7. Konghai (Kukai)
Silsilah Garbhadhatu
Śākyamuni Buddha (Mahavairocana Buddha), 1. Vajrasattva, 2.
Nagarjuna, 3. Nagabodhi, 4. Vajrabodhi, 5. Subhakarasimha, 6.
Amoghavajra, 7. Yixing, 8. Huiguo, 9. Konghai (Kukai)
Silsilah Huayan (Kegon)
Śākyamuni Buddha (Vairocana Buddha), 1. Samantabhadra
Bodhisattva, 2. Manjusri Bodhisattva, 3. Ashvagosha, 4.
Nagarjuna, 5. Vasubandhu, 6.Dushun, 7. Zhiyan, 8. Fazang, 9.
Chengguan, 10. Guifeng Zongmi
Silsilah Hwaeom Korea
Zhiyan, 1. Fazang, 2. Wonhyo dan Uisang
Silsilah Kegon Jepang
Uisang, 1. Simsang, 2. Roben, 3. Jitchu, 4. Tojo, 5. Shoshin

Silsilah Jonangpa
Silsilah Shentong Madhyamika
Śākyamuni Buddha, 1. Bodhisattva Maitreya, 2. Asanga, 3.
Vasubhandu, 4. Gangameti, 5. Gawa Drakpa, 6. Jungne Zhiwa, 7.
Brahma Sajna, 8. Lotsawa Gaway Dorje, 9. Tsen Kawoche, Drimey
Sherab, 10. Dharma Tsondru, 11. Yeshe Jungney, 12. Changchub
tua, 13. Changchub muda, 14. Monlam Tsultrim, 15. Chomden
Ripay Raldri, 16. Kyiton Jamyang, 17. Kunkhyen Dolpopa Sherab
Gyaltsen , 18. Nyawon Kunga Pal, 19. Chopal Gonpo, 20. Lodro
Zangpo, 21. Jamgon Nyipa Drag, 22. Shakya Chogden, 23. Donyod
Drubpa, 24. Jamgon Drubpa, 25. Kunga Gyaltsen, 26. Dragden
Drubpa Chog, 27. Taranatha
Silsilah Dro Kalachakra
Śākyamuni Buddha (Kalachakra), 1. Suchandra, 2. Devendra, 3.
Tevasjin, 4. Chandradatta, 5. Deveshvara, 6. Chitrarupa, 7.
Devesha, 8. Manjusrikirti, 9. Chilupa (Kalachakrapada tua), 10.
Kalachakrapada muda (Shribhadra), 11. Nalendrapa
(Bodhibhadra), 12. Somanatha, 13. Dro Lotsawa Sherab Drakpa,
14. Lhaje Gompa, 15. Droton Namseg, 16. Yumo Mikyo Dorje , 17.
Dharmeshvara, 18. Namkha Odzer, 19. Machig Tulku Jobum, 20.
Jamyang Sarma, 21. Choku Odzer, 22. Kunpang Tukje Tsondru,
23. Changsem Gyalwa Yeshe, 24. Yontan Gyatso, 25. Dolpopa
Sherab Gyaltsen , 27. Chole Namgyal, 28. Nyawon Kunga Pal, 29.
Kunga Lodro, 30. Jamyang Konchog Gyalpo, 31. Namkhai
Tsenchan, 32. Namkha Palzang, 33. Lochen Ratnabhadra, 34.
Jamgon Drupay Pawo, 35. Kunga Dolchog, 36. Gyatso Deje, 37.
Khadrup Namtsol, 38. Taranatha

Silsilah Sakyapa
Dari kumpulan karya Chogyal Phagpa:
Silsilah Margapala (Lamdre)
Śākyamuni Buddha (Vajradhara), 1. Vajra Nairatmya, 2. Virupa, 3.
Krishnapa, 4. Damarupa, 5. Avadhutipa, 6. Gayadhara, 7. Drogmi
Lotsawa, 8. Seton Chungpa Kunrig, 9. Shangton Gonpawa
Chobar, 10. Sachen Kunga Nyingpo, 11. Lobpon Sonam Tsemo,
12. Jetsun Dragpa Gyaltsen, 13. Sakya Pandita Kunga Gyaltsen,
14. Drogon Chogyal Phagpa (Lama Chokyi Gyalpo), 15. Shang
Konchog Pal, 16. Dragphugpa, 17. Lama Palden Tsultrim, 18.
Buddha Shri (1339-1419), 19. Ngorchen Kunga Sangpo
Silsilah Mahamudra Tanpa Kata
Śākyamuni Buddha (Vajradhara), 1. Arya Tara, 2. Vagishvara Kirti,
3. Devakara Chandra, 4. Amoghavajra, 5. Je Drogmi, 6. Seton
Chungpa Kunrig, 7. Shangton Gonpawa Chobar, 8. Sachen Kunga
Nyingpo, 9. Lobpon Sonam Tsemo, 10. Jetsun Dragpa Gyaltsen,
11. Sakya Pandita Kunga Gyaltsen,.
Silsilah Indrabhuti
Śākyamuni Buddha (Vajradhara), 1. Shri Mahadeva, 2.
Indrabhuti, 3. Pal Tsangwi Shap, 4. Dramze Drupai Dorje, 5. Raja
Indrabhuti Barpa, 6. Acharya Godral Shap, 7. Raja Jnana Bhuti, 8.
Sri Yobhuti, 9. Padmavajra, 10. Dombi Heruka, 11. Yanlag Barmi
Shap, 12. Lhamo Pungwai Padma, 13. Cham Lakshmi, 14. Raja
Indrabhuti Chungwa, 15. Ratna Vajra, 16. Khache Sherab Ge
Ngawa, 17. Je Gayadhara, 18. Drogmi Lotsawa, 19. Seton
Chungpa Kunrig, 20. Shangton Gonpawa Chobar, 21. Sachen
Kunga Nyingpo, 22. Lobpon Sonam Tsemo, 23. Jetsun Dragpa
Gyaltsen, 2

Kamis, 03 Januari 2013 0 komentar

GAO WANG GUAN SHI YIN ZHEN JING(Sutra Raja Agung Avalokitesvara )


Na mo guan shi yin pu sa na mo fo na mo fa
na mo seng fo guo you yuan fo fa xiang yin chang le wo jing
you yuan fo fa na mo mo he bo yue bo luo mi shi da shen zhou
na mo mo he bo yue bo luo mi shi da ming zhou
na mo mo he bo yue bo luo mi shi wu shang zhou
na mo mo he bo yue bo luo mi shi wu deng deng zhou na mo jing guang


mi mi fo fa zang fo shi zi hou shen zu you wang fo
fo gao xü mi deng wang fo fa hu fo jin gang zang
shi zi you xi fo bao zheng fo shen tong fo yao shi liu li Guang
wang fo pu guang gong de shan wang fo shan zhu gong de bao wang fo
guo qü qi fo wei lai xian jie qian fo qian wu bai fo
wan wu qian fo wu bai hua sheng fo bai yi jin gang zang fo
ding guang fo liu fang liu fo ming hao dong fang bao guang yue dian yue miao
zun yin wang fo nan fang shu gen hua wang fo xi fang zhao wang shen tong
yan hua wang fo bei fang yue dian qing jing fo shang fang wu shu jing jin
bao shou fo xia fang shan ji yue yin wang fo wu liang zhu fo
duo bao fo shi jia mou si fo mi le fo a chu fo
mi tuo fo zhong yang yi qie zhong sheng zai fo shi jie zhong zhe
xing zhu yü di shang ji zai xü kong zhong
ci you yü yi qie zhong sheng ge ling an wen xiu xi


zhou ye xiu chi xin chang qiu song ci jing neng mie sheng si ku
xiao chu zhu du hai na mo da ming guan shi yin
guan ming guan shi yin gao ming guan shi yin kai ming guan shi yin
yao wang pu sa yao shang pu sa Wen shu shi li pu sa
pu xian pu sa xu kong zang pu sa di zang wang pu sa
qing liang bao shan yi wan pu sa pu guang wang ru lai hua sheng pu sa
nian nian song ci jing qi fo shi zun ji shuo zhou yue

(mantra 7 buddha Pengikis karma )**Nama Mantra

li po li po di qiu he qiu he di tuo luo ni di
ni he la di pi li ni di mo he qie di zhen ling
qian di suo ha ( 7 x )


(Mantra Penyeberangan /sukhavati_vyuha_dharani )**Nama Mantra
Na mo a mi duo po ye duo ta qie duo ye duo di ye ta
a mi li dou po pi a mi li duo xi dan po pi
a mi li duo pi jia lan di a mi li duo pi jia lan duo
qie mi ni qie qie na zhi duo qie li suo ha ( 7 x )
1 komentar

Penyebab Selalu Bernasib sial

Pernah merasa diri kita merasa menjadi manusia yang paling kurang beruntung di dunia atau Sial selalu? mungkin anda pernah merasakan hal tersebur dalam hidup ini, namun sebenarnya rasa tersebut hanyalah cerminan dari sifat anda sendiri. cobalah untuk mengubah sifat-sifat negatif anda seperti tercantum di bawah ini agar rasa kurang beruntung tersebut kecemplung di laut.

1. Tak Punya Selera Humor
Jika Anda tipe orang yang menanggapi segala hal secara serius, maka Anda masuk daftar pertama ini. Mulailah belajar tertawa. Pengunjung anehdidunia.blogspot, tawa adalah obat paling ampuh dalam segala hal. Jika Anda tak dapat menjadikan permasalahan yang Anda hadapi sebagai lelucon, malah sebaliknya mengeluh panjang lebar tentang masalah tersebut, bisa jadi masalah ini sebenarnya tak seburuk yang Anda pikirkan. Sekali Anda buktikan, maka sepanjang hidup semua masalah tak seburuk yang Anda kira.

2. Menyalahkan Pihak Lain
Kenapa Anda begitu mudah patah? Bukan berarti mengatakan orang lain tak bersalah, tapi saat menunjuk pada hal itu, Anda akhirnya malah mengubah uang Anda sendiri. Sekali lagi, berhentilah merasa menyesali diri dan berhentilah mengeluh. Jika usaha yang Anda lakukan tak membawa hasil seperti yang diharapkan, maka lakukan hal yang berbeda. Jadi orang yang berbeda sesekali, bisa jadi hal bagus buat diri Anda. Ingat, mulailah dengan berhenti mengeluh, dan berdamailah dengan segala keadaan yang Anda hadapi.

3. Tak Bahagia Dengan Diri Sendiri Saat Melihatnya di Kaca
Kenapa bis begitu? Dengan standard siapa Anda membandingkan diri sendiri? Anda sendiri atau orang lain? Yang Sebenarnya, Anda bisa menemukan sesuatu dalam diri sendiri yang membuat Anda bahagia, atau melakukan perubahan. Lakukan keduanya jika Anda mau. Tak seorangpun di dunia ini yang dapat menghentikan Anda berpikir bahwa Anda menarik.

4. Tak Punya Harapan Atau Stuck
Tak seorangpun yang dapat membuat Anda merasa lebih baik selain diri Anda sendiri. Anda tak bisa mengharapkan dunia berubah untuk Anda sebelum Anda mengubah diri.

5. Bertindak Lebih Dari Kemampuan
Tindakan ini membuat Anda jadi tumpul, dan khususnya tak berarti 'Semua pekerjaan dan tak ada permainan.' http://anehdidunia.blogspot.com

6. Khawatir Berlebihan
Semakin Anda khawatir, semakin kurang keyakinan Anda kalau segala sesuatunya akan berjalan dengan baik. Bagaimana Anda dapat mengharapkan mendapat tempat dalam kehidupan jika Anda tak punya keyakinan atau rasa percaya diri? Biarkan semua berjalan apa adanya. Rileks.

7. Iri Dengan Keberuntungan Orang Lain
Kapanpun Anda mendengar orang lain mendapat keberuntungan Anda selalu berseru, 'Orang itu bikin aku sangat kesal!' Mungkin jika Anda ikut bergembira dengan keberuntungan orang lain, maka keberuntungan yang sama bisa menular pada Anda.

8. Menyalahkan Tuhan
Kadang Anda berpikir betapa Tuhan tidak adil pada Anda. Mungkin sebaiknya mulai sekarang Anda belajar bersyukur dan maka hal-hal baik akan datang menggantikan hal-hal buruk. Anda bisa memulainya dengan bersyukur bangun dalam keadaan sehat di pagi hari.

9. Tak Menghargai Hal-Hal Baik Yang Anda Miliki
Sebagai contohnya, Anda tak pernah mensyukuri kalau Anda masih bisa bangun pagi ini dan melihat sinar matahari? Benar begitu? Mulai sekarang, Anda bisa menghitung kebaikan yang Anda miliki dalam hidup dari hal-hal kecil yang Anda miliki.
http://anehdidunia.blogspot.com

10. Mengeluh Terus Menerus
Sebenarnya, mengeluhkan satu hal malah akan lebih banyak hal lain yang Anda keluhkan. Dan yang pasti semua orang merasa terganggu dengan orang yang suka mengeluh.

Bagaimana menurut Anda? Jika benar dari 10 hal di atas ada pada diri Anda. Coba lakukan perubahan, dan ketidakberuntungan itu hanya akan tinggal bayang-bayang.

0 komentar

PEMBALASAN THAI SIANG LO KUN


Judul asal: «Thai Siang Kam Ying Phian».


——————————————————————
BAB I — MENERANGKAN PENGERTIAN
——————————————————————

Thai Siang Lo Kun berkata:

 Bencana dan rezeki tiada berpintu;
 hanyalah manusia sendiri yang memanggilnya datang.
 Pembalasan atas bajik dan buruk
 seperti bayangan mengikuti gerakan rupa.


——————————————————————
BAB II — MEMBERIKAN PERINGATAN
——————————————————————

Langit dan bumi senantiasa diliputi Dewa Pengurus Dosa. Berlandaskan pada ringan dan berat kedosaan yang telah dilanggar manusia, Dewa Pengurus Dosa secara langsung menetapkan “Perhitungan Manusia”.

Bilamana pada penetapan “Perhitungan Manusia” itu dikenakan sanksi pengurangan,
akibatnya akan:
- Menderita kemiskinan dan keborosan,
- Menemui aneka kesedihan dan kegelisahan,
- Segala orang menaruh kebencian dan kejahatan,
- Hukuman dan bencana saling mengikuti,
- Karunia baik selalu menghindari,
- Bintang buruk selalu menurunkan malapetaka.

Bilamana pada penetapan “Perhitungan Manusia” itu dikenakan sanksi penuntasan,
akibatnya akan:
 Menemui kematian.


——————————————————————
BAB III — MENGADAKAN PEMERIKSAAN
——————————————————————

Ada pula Dewa Pak Tou dan Dewa Sam Thai bersaksi di atas kepala manusia untuk mencatat atas kedosaan dan kesalahan, serta menetapkan “Perhitungan Jauh” dan “Perhitungan Dekat”.
Ada pula Dewa Sam Si bersemayam dalam raga manusia. Pada tiap hari keng-sin, tatkala manusia sedang tidur, Dewa Sam Si naik ke atas langit untuk melaporkan hal-ikhwal kedosaan. Pada hari rembulan gelap, Dewa Dapur juga melakukan hal yang sama.

Barangsiapa sudah pernah melakukan kedosaan: bagi yang besar kedosaannya akan ditetapkan dalam “Perhitungan Jauh”; bagi yang kecil kedosaannya akan ditetapkan dalam “Perhitungan Dekat”. Segala besar-kecil kedosaan itu berada dalam berbagai-bagai perihal. Barangsiapa menghendaki usia panjang, seharusnya suka menghindari segala macam kedosaan itu.


——————————————————————
BAB IV — MENGUMPULKAN KEBAJIKAN
——————————————————————

1. Majulah pada jalan yang searah kelogisan;
2. Mundurlah dari jalan yang melawan kelogisan;
3. Tiada menginjak jalan yang menyeleweng;
4. Tiada mengelabui pada saat gelap gulita;
5. Menimbun kebajikan dan kejasaan;
6. Menaruh kasih sayang pada segala makhluk;
7. Setia pada kaisar/raja dan bakti pada ayah-ibu;
8. Sayang pada adik dan hormat pada kakak;
9. Meluruskan diri sendiri dan melayani orang lain;
10. Mengasihani pada piatu dan membantu para janda;
11. Menghormati kaum tua dan memperhatikan para anak;
12. Tiada memusnahkan serangga dan tanaman;
12. Ikut berkasih-sayang pada orang lain yang tengah dalam keadaan buruk;
13. Ikut bersuka-ria pada orang lain yang tengah dalam keadaan bajik;
14. Membantu orang lain yang tengah dalam keadaan kepepet;
15. Menolong orang lain yang tengah dalam keadaan kritis;
16. Melihat orang lain beroleh bagaikan diri sendiri yang beroleh;
17. Melihat orang lain kehilangan bagaikan diri sendiri yang kehilangan;
18. Tiada menyebarkan keburukan orang lain;
19. Tiada menonjolkan kebaikan diri sendiri;
20. Memadamkan kejahatan dan mengembangkan kebajikan;
21. Menyingkirkan keserakahan dan mendapatkan kesederhanaan;
22. Mendapatkan penghinaan tiada menaruh rasa dendam;
23. Mendapatkan kepercayaan harus menyimpan rasa waspada;
24. Memberikan kebajikan tanpa mengharapkan pembalasan;
25. Memberikan segala sesuatu tanpa merasakan penyesalan.


——————————————————————
BAB V — PEMBALASAN KEBAJIKAN
——————————————————————

 Yang disebut orang bajik:
 Segala orang selalu menghormati,
 Thian selalu memberkati,
 Segala keberkatan selalu mengikuti,
 Segala kejahatan selalu menjauhi,
 Para dewa selalu melindungi,
 Apa yang dilaksanakan selalu dapat kesuksesan,
 Sampai berhasrat menjadi dewa pun akan kewujudan.

Bilamana berhasrat menjadi tingkatan Dewa Langit, maka hendaknya menyelenggarakan 1.300 jenis kebajikan.
Bilamana berhasrat menjadi tingkatan Dewa Bumi, maka hendaknya menyelenggarakan 300 jenis kebajikan.


——————————————————————
BAB VI — ANEKA KEBURUKAN
——————————————————————

1. Melakukan segala sesuatu yang sifatnya mematuhi kesalahan;
2. Melakukan segala sesuatu yang sifatnya menyimpangi kelogisan;
3. Menganggap kejahatan sebagai keterampilan;
4. Melakukan dengan tak segan-segan atas segala kedzaliman;
5. Melakukan sesuatu dengan jalan licin guna mencelakai orang bajik;
6. Melakukan sesuatu dengan jalan gelap guna mengelabui kaum keluarga;
7. Melakukan kecongkakan terhadap guru;
8. Mengkhianati pada kewajiban diri sendiri;
9. Mengelabui orang awam;
10. Menghasut rekan sepelajar;
11. Melakukan perilaku yang bersifat maya, fitnah, tipu, dan moenafik;
12. Membongkar rahasia sanak saudara sendiri;
13. Melakukan kekerasan dan tidak menyimpan kesayangan;
14. Melakukan kekejaman dan keanehan untuk kepentingan diri sendiri;
15. Melakukan kebenaran atau kesalahan bukan pada tempatnya;
16. Melakukan pengkhianatan dan pelanggaran;
17. Menindas bawahan untuk mendapatkan pahala;
18. Menjilat atasan untuk mendapatkan pujian;
19. Menerima budi kebaikan tidak suka membalas kasih;
20. Selalu merenungkan tentang dendam kesumat;
21. Memandang rendah pada rakyat yang jujur;
22. Selalu mengacau untuk meributkan pemerintahan;
23. Memberikan jasa pahala pada yang tak benar;
24. Menghukum rakyat yang tak berdosa;
25. Membunuh orang lain untuk merampas harta kekayaan orang itu;
26. Menyingkirkan orang lain untuk merebut kedudukan orang itu;
27. Membunuh lawan yang tengah menyerah;
28. Menginjak kebenaran dan menyingkirkan para budiman;
29. Menindas para yatim dan mengancam para janda;
30. Menyimpang hukum dan menerima suap;
31. Memutarbalikkan perkara lurus untuk dibikin liku;
32. Memutarbalikkan perkara liku untuk dibikin lurus;
33. Memberatkan perkara yang ringan;
34. Memutuskan hukuman dengan disertai caci maki;
35. Tidak suka bertobat atas peri kesalahan;
36. Tidak suka melakukan peri kebajikan;
37. Menyeret orang lain agar berpadu dengan diri sendiri yang penuh kedosaan;
38. Menghalangi jalan kehidupan para nujum;
39. Mencaci dan mengejek pada kemuliaan para nabi;
40. Menindas pada kebenaran dan kebajikan;
41. Memanah burung yang sedang terbang dan menghalau binatang yang sedang lari;
42. Mencangkul ular yang sedang berteduh dan mengaburkan burung yang sedang mengaso;
43. Menyumbat jalan hewan dan meruntuhkan sarang burung;
44. Membuang anak unggas dan merusak telur burung;
45. Mengharap orang lain agar memperoleh kehilangan;
46. Merusak jasa baik orang lain;
47. Membahayakan orang lain untuk keselamatan diri sendiri;
48. Mengurangi penghasilan orang lain untuk keuntungan diri sendiri;
49. Menyodorkan yang buruk untuk diganti yang baik;
50. Melalaikan kedinasan untuk kepentingan diri sendiri;
51. Mencuri kepandaian orang lain;
52. Menyembunyikan kebaikan orang lain;
53. Mengembangkan keburukan orang lain;
54. Menyiarkan rahasia orang lain;
55. Menghamburkan kekayaan orang lain;
56. Memutuskan keakoran antara saudara orang lain;
57. Mengusik sesuatu yang dicintai orang lain;
58. Membantu orang lain untuk melakukan kejahatan;
59. Mengandalkan kecakapan untuk memamerkan kewibawaan;
60. Menghina orang lain agar diri sendiri mendapatkan kemenangan;
61. Merusak semi dan padi kepunyaan bapak tani;
62. Merusak pernikahan orang lain;
63. Mendadak kaya lalu menyombongkan diri;
64. Melepaskan diri sendiri dari kewajiban dengan tiada mengenal malu;
65. Mengaku-aku kebaikan namun menolak kesalahan;
66. Mengalihkan kemalangan dan mendorong kejahatan;
67. Membeli nama/kehormatan secara ilegal;
68. Menyimpan akal jahat di dalam hati;
69. Merusak kepandaian orang lain;
70. Melindungi kebodohan diri sendiri;
71. Menggunakan kewibawaan untuk memaksa dan mengancam;
72. Menggunakan kedzaliman untuk membunuh dan melukai;
73. Memotong kain tanpa kepentingan;
74. Menyembelih hewan tanpa kewajaran;
75. Menghambur dan membuang hasil bumi;
76. Mengacaukan dan meributkan sesama amanusia;
77. Merusak rumah tinggal orang lain;
78. Mengambil harta kekayaan orang lain;
79. Memecahkan bendungan dan menyulut api agar dapat menghancurkan wisma rakyat;
80. Mengacaukan rancangan baik orang lain agar dapat memusnahkan kejasaan orang itu;
81. Menghancurkan sarana hidup orang lain agar dapat menimbulkan kekurangan orang itu;
82. Melihat orang lain mendapatkan kebahagiaan, lalu mengaharapkan orang itu terisolasi;
83. Melihat orang lain mendapatkan kekayaan, lalu mengaharapkan orang itu tercerai-berai;
84. Memandang kecantikan orang lain, lalu menginginkan diperoleh untuk diri sendiri;
85. Meminjam kekayaan orang lain, lalu mengharpkan orang itu lekas-lekas mati;
86. Memohon tidak dikabulkan, lalu melakukan kutuk dan antipati;
87. Melihat orang lain menemui kasus/problem, lalu menuturkan keburukan orang itu;
88. Melihat orang lain memiliki cacat fisik, lalu menertawakan kecacatan orang itu;
89. Melihat kepandaian orang lain terpuji, lalu melakukan penindasan;
90. Menggunakan ilmu sishir agar orang lain mejadi gila;
91. Menggunakan obat tuba agar tanaman menjadi layu;
92. Melakukan kemurkaan terhadap guru;
93. Menimbulkan kontradiksi antara kakak yang lebih tua;
94. Memohon dan mengambil dengan jalan paksa;
95. Mengganggu dan merampas dengan jalan semena-mena;
96. Membegal dan menculik agar dapat menjadi kaya;
97. Mengggunakan akal licik agar dapat menaikkan pangkat;
98. Memberikan pahala dan hukuman dengan tidak adil;
99. Menikmati kesenangan sampai melampaui batas;
100. Menindas bawahan dengan jalan kejam;
101. Memberi ancaman pada orang lain;
102. Menggerutu pada Thian dan menyesal pada manusia;
103. Mencaci-maki pada angin dan hujan;
104. Mengadu-domba agar dapat menimbulkan kasus/perkara;
105. Mengusir sesama rekan dengan jalan yang tidak benar;
106. Menggunakan kata kepada istri yang mengandung sifat merendahkan;
107. Melanggar nasihat ayah dan ibu;
108. Melupakan yang lama tatkala bersua dengan yang baru;
109. Mengucapkan kata yang tidak sejalan dengan isi hati;
110. Melakukan keserakahan pada harta yang tidak sah;
111. Menipu dan mengelabui atasan;
112. Mengucapkan kata yang bersifat penuh kejahatan;
113. Memfitnah pada orang bijak;
114. Merusak nama baik orang lain dan mengaku diri sendiri melakukan kejujuran;
115. Mencaci-maki para dewa dan mengaku diri sendiri melakukan kebenaran;
116. Melepas orang yang patuh dan menerima orang yang melanggar;
117. Menjauhi kaum keluarga dan mendekati kaum asing;
118. Menunjuk pada langit dan bumi untuk membuktikan isi hati yang rendah;
119. Mengundang para dewa untuk menyaksikan perilaku yang dekil;
120. Merasakan kecewa pada barang yang telah diberikan;
121. Mengadakan hutang dengan tidak suka melakukan pembayaran;
122. Mencari segala sesuatu pada luar bagian;
123. Melakukan perbuatan dengan sekuat tenaga dan berlebih-lebihan;
124. Menikmati nafsu birahi sampai melampaui batas;
125. Melakukan kemunafikan dengan muka berpura-pura alim;
126. Memberikan makanan kotor pada orang lain;
127. Menjalankan ilmu hitam agar dapat mengelabui orang lain;
128. Memendekkan ukuran;
129. Menyempitkan luasan;
130. Meringankan timbangan;
131. Menyusutkan takaran;
132. Mengadakan campur-baur antara barang yang palsu dengan barang yang tulen;
133. Mencari keuntungan dengan jalan tidak sah;
134. Menindas orang bajik agar menjadi murka;
135. Membujuk orang dungu;
136. Melakukan keserakahan dengan tiada mengenal jemu;
137. Melakukan sumpah agar dapat meluruskan kesalahan;
138. Bermabuk-mabukkan sampai mengacaukan diri sendiri;
139. Bertengkar antara saudara sendiri;
140. Suami tidak setia pada istri;
141. Istri tidak patuh pada suami;
142. Tiada kerukunan dalam rumah tangga;
143. Kaum istri tidak menghormat pada kaum suami;
144. Selalu suka menyombongkan diri sendiri;
145. Selalu suka menyimpan iri dan dengki;
146. Tidak mendidikkan kebajikan pada anak dan istri;
147. Tidak menunjukkan kesusilaan pada ayah dan ibu mertua;
148. Menghina arwah leluhur;
149. Selalu melanggar perintah atasan;
150. Melakukan perbuatan tanpa kemanfaatan;
151. Menyimpan pikiran yang khianat;
152. Melakukan kutukan pada diri sendiri dan orang lain;
153. Membenci dan menyayang bukan pada tempatnya;
154. Melangkahi perigi dan dapur;
155. Menyia-nyiakan makanan dan manusia;
156. Membunuh anak orok dan melakukan abortus;
157. Melakukan perbuatan dengan sembunyi-sembunyi;
158. Bernyanyi dan berdansa pada akhir bulan dan tahun;
159. Meneriak dan memaki pada awal bulan dan waktu pagi;
160. Mengingus dan meludah serta membuang air seni dengan menghadap Bintang Utara;
161. Menghidung dan menangis di depan dapur;
162. Menggunakan api dapur menyalakan batang hio atau dupa untuk melakukan puja bakti atau sembahyang;
163. Menggunakan kayu kotor untuk memasak;
164. Bertelanjang bulat pada waktu bangun di tengah malam;
165. Melaksanakan azab hukuman pada pertengahan musim;
166. Meludah pada meteor;
167. Menunjuk pada pelangi;
168. Menunjuk pada tri ratna: bintang, mentari, dan rembulan;
169. Memandang lama pada mentari dan rembulan;
170. Membakar gunung dan memburu hewan pada permulaan musim semi;
171. Mencaci-maki dengan menghadap Bintang Utara;
172. Membunuh kura-kura dan ular dengan semena-mena.


——————————————————————
BAB VII — PEMBALASAN KEBURUKAN
——————————————————————

Sesuai dengan aneka ragam keburukan sebagaimana tersebut di atas, para dewa akan mengikuti ringan dan berat atas kejahatan yang telah dilanggar manusia untuk menetapkan “Perhitungan Jauh” dan “Perhitungan Dekat”. Bilamana “Perhitungan Dekat” sudah mencapai tuntas, akibatnya akan menemui kematian. Bilamana sampai kematian pun masih ada sisa kedosaan, maka “Perhitungan Jauh” akan dilanjutkan sampai pada anak dan cucu.

Barangsiapa mengambil harta benda yang dimiliki orang lain secara paksa dan tidak sah, akibatnya akan diperhitungkan pada istri dan anak serta keluarganya, sehingga lambat laun menemui kematian. Bilamana perhitungan itu tidak dikenakan pada penetapan kematian, maka sudah tentu dilibatkan pada bermacam-macam malapetaka:
- Mengalami kebanjiran dan kebakaran,
- Merasai kecurian dan kerampokan,
- Mendapati kehilangan harta benda,
- Menderita penyakit dan pertengkaran.
Semua penderitaan itu adalah sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan tanpa prinsip kebenaran.

Barangsiapa melenyapkan jiwa raga yang dimiliki orang lain secara semena-mena, akibatnya akan membangkitkan dendam: membalas dendam serta membunuh diri sendiri.

Barangsiapa yang mengambil secara tidak adil atas kekayaan yang dimiliki orang lain, sama pula dengan menelan makanan atau minuman yang mengandung tuba — hal mana bukannya dapat sementara mengenyangkan perut atau menghilangkan dahaga, namun sekaligus akan menemui akibat kematian.


——————————————————————
BAB VIII — MENUNJUKKAN INTISARI
——————————————————————

Bilamana timbulnya pikiran di dalam hati ternyata bajik, kendatipun peri kebajikan belum juga dilakukan, namun Dewa Bajik sudah senantiasa mengikutinya. Bilamana timbulnya pikiran di dalam hati ternyata buruk, kendatipun peri keburukan belum juga dilakukan, namun Dewa Buruk sudah senantiasa mengikutinya.


——————————————————————
BAB IX — BERTOBAT ATAS KEDOSAAN
——————————————————————

Barangsiapa sudah pernah melakukan keburukan dan kemudian suka bertobat sendiri, serta tidak mengulangi segala peri keburukan dan menjalani segala peri kebajikan, maka lama-kelamaan akan mendapatkan karunia kebajikan.

Itulah yang disebut sebagai: membalikkan malapetaka menjadi besar rezeki.


——————————————————————
BAB X — MELAKSANAKAN SECARA INTENSIF
——————————————————————

Yang disebut orang bajik senantiasa mengucapkan kata yang bajik, melihat sesuatu yang bajik, melaksanakan ikhwal yang bajik. Bilamana tiap hari melaksanakan tiga macam kebajikan, maka dalam tiga tahun Thian akan memberkati rezeki.

Yang disebut orang jahat senantiasa mengucapkan kata yang buruk, melihat sesuatu yang buruk, melaksanakan ikhwal yang buruk. Bilamana tiap hari melaksanakan tiga macam keburukan, maka dalam tiga tahun Thian akan mendatangkan malapetaka.

Analitic

Suasana angin Topan di surabaya november 2017

Suhu Malaysia yang gagal Panggil Shen

Upacara Buddha Tantrayana Kalacakra indonesia

Four Faces Buddha in Thailand 1 (Copy Paste Link ini) https://www.youtube.com/watch?v=jnI1C-C765I

SemienFo At Thailand 2 (Copy Paste Link ini) https://www.youtube.com/watch?v=GOzLybAhJ2s

Informasi

 
;