Kamis, 03 Januari 2013

GAO WANG GUAN SHI YIN ZHEN JING(Sutra Raja Agung Avalokitesvara )


Na mo guan shi yin pu sa na mo fo na mo fa
na mo seng fo guo you yuan fo fa xiang yin chang le wo jing
you yuan fo fa na mo mo he bo yue bo luo mi shi da shen zhou
na mo mo he bo yue bo luo mi shi da ming zhou
na mo mo he bo yue bo luo mi shi wu shang zhou
na mo mo he bo yue bo luo mi shi wu deng deng zhou na mo jing guang


mi mi fo fa zang fo shi zi hou shen zu you wang fo
fo gao xü mi deng wang fo fa hu fo jin gang zang
shi zi you xi fo bao zheng fo shen tong fo yao shi liu li Guang
wang fo pu guang gong de shan wang fo shan zhu gong de bao wang fo
guo qü qi fo wei lai xian jie qian fo qian wu bai fo
wan wu qian fo wu bai hua sheng fo bai yi jin gang zang fo
ding guang fo liu fang liu fo ming hao dong fang bao guang yue dian yue miao
zun yin wang fo nan fang shu gen hua wang fo xi fang zhao wang shen tong
yan hua wang fo bei fang yue dian qing jing fo shang fang wu shu jing jin
bao shou fo xia fang shan ji yue yin wang fo wu liang zhu fo
duo bao fo shi jia mou si fo mi le fo a chu fo
mi tuo fo zhong yang yi qie zhong sheng zai fo shi jie zhong zhe
xing zhu yü di shang ji zai xü kong zhong
ci you yü yi qie zhong sheng ge ling an wen xiu xi


zhou ye xiu chi xin chang qiu song ci jing neng mie sheng si ku
xiao chu zhu du hai na mo da ming guan shi yin
guan ming guan shi yin gao ming guan shi yin kai ming guan shi yin
yao wang pu sa yao shang pu sa Wen shu shi li pu sa
pu xian pu sa xu kong zang pu sa di zang wang pu sa
qing liang bao shan yi wan pu sa pu guang wang ru lai hua sheng pu sa
nian nian song ci jing qi fo shi zun ji shuo zhou yue

(mantra 7 buddha Pengikis karma )**Nama Mantra

li po li po di qiu he qiu he di tuo luo ni di
ni he la di pi li ni di mo he qie di zhen ling
qian di suo ha ( 7 x )


(Mantra Penyeberangan /sukhavati_vyuha_dharani )**Nama Mantra
Na mo a mi duo po ye duo ta qie duo ye duo di ye ta
a mi li dou po pi a mi li duo xi dan po pi
a mi li duo pi jia lan di a mi li duo pi jia lan duo
qie mi ni qie qie na zhi duo qie li suo ha ( 7 x )

0 komentar:

Posting Komentar

Analitic

Suasana angin Topan di surabaya november 2017

Suhu Malaysia yang gagal Panggil Shen

Upacara Buddha Tantrayana Kalacakra indonesia

Four Faces Buddha in Thailand 1 (Copy Paste Link ini) https://www.youtube.com/watch?v=jnI1C-C765I

SemienFo At Thailand 2 (Copy Paste Link ini) https://www.youtube.com/watch?v=GOzLybAhJ2s

Informasi

 
;