Minggu, 06 Januari 2013

Silsilah mahayana & vajrayana Budhist

Hormatku pada Nirmanakaya Agung Śākyamuni Buddha, Sumber
Semua Ajaran!
Hormatku pada Sambhogakaya Śākyamuni Buddha, Maha-
Vairocana Tathagata!
Hormatku pada Dharmakaya Śākyamuni Buddha, Vajradhara-
Samantabhadra Adi Buddha!
Hormatku pada Dharma Yang Jaya dan Sangha Guru-Guru Silsilah
yang Tak Terputus!
Silsilah Chan (Zen)
Dari Denkoroku, Baolin chuan, Jingde Chuandeng Lu, dan
Wudeng Huiyuan:
Śākyamuni Buddha, 1. Mahakashyapa, 2. Ananda, 3.
Madhyantika, 4. Sanavasa, 5. Upagupta, 6. Dhritaka, 7. Micchaka,
8. Buddhanandi, 9. Buddhamitra, 10. Bhikshu Parshva, 11.
Punyayasas, 12. Asvaghosha, 13. Bhikshu Kapimala, 14.
Nagarjuna, 15. Kanadeva, 16. Arya Rahulata, 17. Samghanandi,
18. Samghayasas (Gayashata), 19. Kumarata, 20. Jayata, 21.
Vasubandhu, 22. Manura (Manorhita), 23. Haklenayasas, 24.
Bhikshu Simha, 25. Vasasita (Basiasita), 26. Punyamitra, 27.
Prajnatara, 28. Bodhidharma, 29. Dazu Huike, 30. Jianzhi
Sengcan, 31. Dayi Daoxin, 32. Daman Hongren, 33. Dajian
Huineng, 34. Nanyue Huairang dan Qingyuan Xingsi
Silsilah Nanyue Huairang - Linji
Nanyue Huairang, 1. Mazu Daoyi, 2. Baizhang Huaihai, 3.
Huangbo Xiyun, 4. Linji Yixuan
Silsilah Nanyue Huairang – Guiyang
Nanyue Huairang, 1. Mazu Daoyi, 2. Baizhang Huaihai, 3.
Guishan Lingyu
Silsilah Nanyue Huairang – Puhua
Nanyue Huairang, 1. Mazu Daoyi, 2. Panshan Baoji, 3. Puhua
Silsilah Qingyuan Xingsi – Caodong
Qingyuan Xingsi, 1. Shitou Xiqian, 2. Yunyan Tansheng, 3.
Dongshan Liangjie, 4. Caoshan Benji
Silsilah Qingyuan Xingsi – Yunmen
Qingyuan Xingsi, 1. Shitou Xiqian, 2. Yaoshan Weiyen, 3.
Tianhuang Daowu, 4. Longtan Chongxin, 5. Deshan Xuanjian, 6.
Xuefeng Yicun, 7. Yunmen Wenyan
Silsilah Qingyuan Xingsi - Fayen
Qingyuan Xingsi, 1. Shitou Xiqian, 2. Yaoshan Weiyen, 3.
Tianhuang Daowu, 4. Longtan Chongxin, 5. Deshan Xuanjian, 6.
Xuefeng Yicun, 7. Changqing Huileng, 8. Xuansha Shibei, 9. Fayan
Wenyi
Silsilah Rinzai Jepang
Linji Yixuan, 1. Xinghua Cunjiang, 2. Nanyuan Huiyong, 3.
Fengxue Yanzhao, 4. Shoushan Shengnian, 5. Shishuang Qingzhu,
6. Yangzhi Fanghui, 7. Baiyun Shouduan, 8. Wuzu Fayan, 9.
Yuanwu Keqin, 10. Huqiu Shaolong, 11. Yingan Tanhua, 12. Mian
Xianjie, 13. Songyuan Chongyue, 14. Yunan Puyan, 15. Xutang
Zhiyu, 16. Shomyo (Daio Kokushi)
Silsilah Soto Jepang
Dongshan Liangjie, 1. Yunju Daoying, 2. Tongan Daopi, 3. Tongan
Guanzhi, Liangshan Yuanguan, 4. Dayang Jixuan, 5. Touzi Yiqing,
6. Furong Daokai, 7. Danxia Zichun, 8. Zhenxie Qingliao, 9.
Tiantong Zongjue, 10. Xuedou Zhijian, 11. Tiantong Rujing, 12.
Eihei Dogen
Silsilah Seon Korea
I. Silsilah Gunung Huiyang
Bodhidharma, 1. Dazu Huike, 2. Jianzhi Sengcan, 3. Dayi Daoxin,
4 Beomnang (Pomnang), 5. Shinaeng
II. Silsilah Gunung Gaji
Nanyue Huairang, 1. Mazu Daoyi, 2. Xitang Zhizang, 3. Toui (Jilin
Daoyi), 4. Chejing
III. Silsilah Gunung Seongju
Nanyue Huairang, 1. Mazu Daoyi, 2. Magu Baozhe, 2. Muyeom
IV. Silsilah Gunung Silsang
Nanyue Huairang, 1. Mazu Daoyi, 2. Xitang Zhizang, 3.
Hongcheok (Hongshe)
V. Silsilah Gunung Dongni
Nanyue Huairang, 1. Mazu Daoyi, 2. Xitang Zhizang, 3. Hyejeol
VI. Silsilah Gunung Bongnim
Nanyue Huairang, 1. Mazu Daoyi, 2. Zhangjing Huaihui, 3.
Weongnam
VII. Silsilah Gunung Sagul
Nanyue Huairang, 1. Mazu Daoyi, 2. Yanguan Qian, 3. Beomil
Qingyuan Xingsi, 1. Shitou Xiqian, 2. Yaoshan Weiyan, 3. Beomil
VIII. Silsilah Gunung Saja
Nanyue Huairang, 1. Mazu Daoyi, 2. Nanquan Puyuan, 3. Doyun
IX. Silsilah Gunung Sumi
Qingyuan Xingsi, 1. Shitou Xiqian, 2. Yunyan Tansheng, 3.
Dongshan Liangjie, 4. Yunju Daoying, 5. Ieom
Silsilah Thien Vietnam
I. Dharmadeva, 1. Thich Hue Thang
II. Bodhidharma, 1. Dazu Huike, 2. Jianzhi Sengcan, 3. Vinitaruci
(Ty Ni Da Lu Chi)
III. Nanyue Huairang, 1. Mazu Daoyi, 2. Baizhang Huaihai, 3. Wu
Yen Tung (Vo Ngon Thong)
IV. Yunmen Wenyan, 1. Xianglin Chengyuan, 2. Xuetou
Chongxian, 3. Thao Dong
Silsilah Tiantai (Tendai)
Dari teks Fu fazang yinyuan zhuan dan Tachih Tulun:
Śākyamuni Buddha, 1. Mahakasyapa, 2. Ananda, 3. Sanavasa, 4.
Upagupta, 5. Dhrtaka, 6. Miccaka, 7. Buddhanandin, 8.
Buddhamitra, 9. Parsva, 10. Punyayasas, 11. Asvaghosa, 12.
Kapimala, 13. Nagarjuna, 14. Kanadeva, 15. Rahulata, 16.
Sanghanandin, 17. Gayasata, 18. Kumarata, 19. Jayata, 20.
Vasubandhu, 21. Manorhita, 22. Haklenayasas, 23. Simha bhiksu,
24. Huiwen, 25. Huisi, 26. Zhiyi
Silsilah Tendai Jepang
Zhiyi, 1. Guanding, 2. Fahua, 3. Tiangung, 4. Zhuoxi, 5. Zhanran,
6. Daosui, 7. Saicho (Dengyo Daishi)
Silsilah Vinaya – Luzong (Ritsu)
Dari Luzong Gangyao:
Śākyamuni Buddha, 1. Upali, 2. Mahakasyapa, 3. Ananda, 4.
Sanavasin, 5. Upagupta, 6. Dharmagupta, 7. Dharmakala, 8.
Fazong, 9. Daofu, 10. Huiguang, 11. Daoyun, 12. Daozhao, 13.
Zhishou, 14. Daoxuan
Silsilah Ritsu Jepang
Daoxuan, 1. Hongjing, 2. Jianzhen (Ganjin)
Silsilah Tanah Suci Sukhavati (Jingtu)
Śākyamuni Buddha, 1. Manjusri Bodhisattva, 2. Ashvagosha, 3.
Nagarjuna, 4. Vasubandhu, [5. Huiyuan] 5. Bodhiruci, 6. Tanluan,
7. Taocho, 8. Shantao, 9. Huaikan, 10. Shaokang
Silsilah Jodo Jepang
Tanluan, 1. Taocho, 2. Shantao, 3. Chiko, 4. Shokai, 5. Genshin,
6. Yokan, 7. Jippan, 8. Honen (Genku), 5. Bencho, Shoku dan
Shinran
Silsilah Jeongto di Korea
Huiyuan, 1. Chajang, 2. Wonhyo, 3. Uisang, 4. Uijok, 5. Pobwil, 6.
Hyonil
Silsilah Zhenyan (Shingon)
Silsilah Vajradhatu
Śākyamuni Buddha (Mahavairocana Buddha), 1. Vajrasattva, 2.
Nagarjuna, 3. Nagabodhi, 4. Vajrabodhi, 5. Amoghavajra, 6.
Huiguo, 7. Konghai (Kukai)
Silsilah Garbhadhatu
Śākyamuni Buddha (Mahavairocana Buddha), 1. Vajrasattva, 2.
Nagarjuna, 3. Nagabodhi, 4. Vajrabodhi, 5. Subhakarasimha, 6.
Amoghavajra, 7. Yixing, 8. Huiguo, 9. Konghai (Kukai)
Silsilah Huayan (Kegon)
Śākyamuni Buddha (Vairocana Buddha), 1. Samantabhadra
Bodhisattva, 2. Manjusri Bodhisattva, 3. Ashvagosha, 4.
Nagarjuna, 5. Vasubandhu, 6.Dushun, 7. Zhiyan, 8. Fazang, 9.
Chengguan, 10. Guifeng Zongmi
Silsilah Hwaeom Korea
Zhiyan, 1. Fazang, 2. Wonhyo dan Uisang
Silsilah Kegon Jepang
Uisang, 1. Simsang, 2. Roben, 3. Jitchu, 4. Tojo, 5. Shoshin

Silsilah Jonangpa
Silsilah Shentong Madhyamika
Śākyamuni Buddha, 1. Bodhisattva Maitreya, 2. Asanga, 3.
Vasubhandu, 4. Gangameti, 5. Gawa Drakpa, 6. Jungne Zhiwa, 7.
Brahma Sajna, 8. Lotsawa Gaway Dorje, 9. Tsen Kawoche, Drimey
Sherab, 10. Dharma Tsondru, 11. Yeshe Jungney, 12. Changchub
tua, 13. Changchub muda, 14. Monlam Tsultrim, 15. Chomden
Ripay Raldri, 16. Kyiton Jamyang, 17. Kunkhyen Dolpopa Sherab
Gyaltsen , 18. Nyawon Kunga Pal, 19. Chopal Gonpo, 20. Lodro
Zangpo, 21. Jamgon Nyipa Drag, 22. Shakya Chogden, 23. Donyod
Drubpa, 24. Jamgon Drubpa, 25. Kunga Gyaltsen, 26. Dragden
Drubpa Chog, 27. Taranatha
Silsilah Dro Kalachakra
Śākyamuni Buddha (Kalachakra), 1. Suchandra, 2. Devendra, 3.
Tevasjin, 4. Chandradatta, 5. Deveshvara, 6. Chitrarupa, 7.
Devesha, 8. Manjusrikirti, 9. Chilupa (Kalachakrapada tua), 10.
Kalachakrapada muda (Shribhadra), 11. Nalendrapa
(Bodhibhadra), 12. Somanatha, 13. Dro Lotsawa Sherab Drakpa,
14. Lhaje Gompa, 15. Droton Namseg, 16. Yumo Mikyo Dorje , 17.
Dharmeshvara, 18. Namkha Odzer, 19. Machig Tulku Jobum, 20.
Jamyang Sarma, 21. Choku Odzer, 22. Kunpang Tukje Tsondru,
23. Changsem Gyalwa Yeshe, 24. Yontan Gyatso, 25. Dolpopa
Sherab Gyaltsen , 27. Chole Namgyal, 28. Nyawon Kunga Pal, 29.
Kunga Lodro, 30. Jamyang Konchog Gyalpo, 31. Namkhai
Tsenchan, 32. Namkha Palzang, 33. Lochen Ratnabhadra, 34.
Jamgon Drupay Pawo, 35. Kunga Dolchog, 36. Gyatso Deje, 37.
Khadrup Namtsol, 38. Taranatha

Silsilah Sakyapa
Dari kumpulan karya Chogyal Phagpa:
Silsilah Margapala (Lamdre)
Śākyamuni Buddha (Vajradhara), 1. Vajra Nairatmya, 2. Virupa, 3.
Krishnapa, 4. Damarupa, 5. Avadhutipa, 6. Gayadhara, 7. Drogmi
Lotsawa, 8. Seton Chungpa Kunrig, 9. Shangton Gonpawa
Chobar, 10. Sachen Kunga Nyingpo, 11. Lobpon Sonam Tsemo,
12. Jetsun Dragpa Gyaltsen, 13. Sakya Pandita Kunga Gyaltsen,
14. Drogon Chogyal Phagpa (Lama Chokyi Gyalpo), 15. Shang
Konchog Pal, 16. Dragphugpa, 17. Lama Palden Tsultrim, 18.
Buddha Shri (1339-1419), 19. Ngorchen Kunga Sangpo
Silsilah Mahamudra Tanpa Kata
Śākyamuni Buddha (Vajradhara), 1. Arya Tara, 2. Vagishvara Kirti,
3. Devakara Chandra, 4. Amoghavajra, 5. Je Drogmi, 6. Seton
Chungpa Kunrig, 7. Shangton Gonpawa Chobar, 8. Sachen Kunga
Nyingpo, 9. Lobpon Sonam Tsemo, 10. Jetsun Dragpa Gyaltsen,
11. Sakya Pandita Kunga Gyaltsen,.
Silsilah Indrabhuti
Śākyamuni Buddha (Vajradhara), 1. Shri Mahadeva, 2.
Indrabhuti, 3. Pal Tsangwi Shap, 4. Dramze Drupai Dorje, 5. Raja
Indrabhuti Barpa, 6. Acharya Godral Shap, 7. Raja Jnana Bhuti, 8.
Sri Yobhuti, 9. Padmavajra, 10. Dombi Heruka, 11. Yanlag Barmi
Shap, 12. Lhamo Pungwai Padma, 13. Cham Lakshmi, 14. Raja
Indrabhuti Chungwa, 15. Ratna Vajra, 16. Khache Sherab Ge
Ngawa, 17. Je Gayadhara, 18. Drogmi Lotsawa, 19. Seton
Chungpa Kunrig, 20. Shangton Gonpawa Chobar, 21. Sachen
Kunga Nyingpo, 22. Lobpon Sonam Tsemo, 23. Jetsun Dragpa
Gyaltsen, 2

0 komentar:

Posting Komentar

Analitic

Suasana angin Topan di surabaya november 2017

Suhu Malaysia yang gagal Panggil Shen

Upacara Buddha Tantrayana Kalacakra indonesia

Four Faces Buddha in Thailand 1 (Copy Paste Link ini) https://www.youtube.com/watch?v=jnI1C-C765I

SemienFo At Thailand 2 (Copy Paste Link ini) https://www.youtube.com/watch?v=GOzLybAhJ2s

Informasi

 
;