Selasa, 24 April 2012

Thien kung cen cing(Kaisar kumala)

Thien kung cen cing(Kaisar kumala)

by padmakumara
Source : Grand Master Book 21
Translated by Lianhua Jun Shi An
Mengenai Yang Maha Tinggi Mahadewa Kumala, Raja Surga dalam tradisi Tao,
bagaimanakah kedudukannya ?
Saya mengetahui bahwa asal usul Nya tidak sembarangan, saya pernah berjumpa
dengan Raja Surga di Trayastrimsa, sedangkan di masing-masing dari ke 33 Surga
terdapat Raja Surga nya masing-masing, sampai ke atas yaitu Surga Akanisthajuga
terdapat Raja Surga nya, bahkan di Surga Naivasamjnanasamjnayatana yang merupakan
Surga tertinggi di Triloka juga terdapat 96 Raja Surga, demikian saya menuturkan,
dapat diketahui bahwa Yu-huang-da-di (Kaisar Kumala) sesungguhnya meliputi alam
semesta.Pencapaiannya tidak dapat diremehkan, ini lah yang aku buktikan sendiri,
di sutra sutra Buddha sangat minim catatan ini, mungkin juga ada namun saya yang
belum pernah membacanya. Di sini saya menasehati semua orang jangan sampai
merendahkan Raja dewa Mahamaheswara terlebih bagi para bhiksu yang kurang
berpengalaman, karena saat dalam hati anda muncul rasa merendahkan, sudah tentu
tidak akan bisa mencapai kebuddhaan karena hati yang angkuh hanya dapat
menjerumuskan ke dalam neraka.
"Dewa Indra adalah tuan dari segala yang berada di muka bumi. Beliau mengetahui
dengan jelas segala perbuatan bajik dan buruk para insan. Saat Dewa ini bersuka cita,
negara akan tenteram dan rakyat akan teratur. Saat Dewa ini murka, akan terjadi
peperangan. "
(Tripitaka 21 no 1297)
Thien kun cen cing (sutra kaisar kumala)
Translated by Lianhua Jun Shi An
志心皈命禮(三稱)Zhì xīn guī mìng lǐ (3x)
Dengan sepenuh hati bersembah sujud (3x)
大羅天帝。 太極聖皇。化育群生。統御萬物。
Dà luó tiāndì. Tàijí shèng huáng. Huàyù qúnshēng. Tǒngyù wànwù.
Raja Surga Semesta Raya. Raja Suci Tai-ji.
Yang Mentransformasikan dan memelihara para insan,
Yang mengendalikan segala ciptaan.
渺渺黃金闕。巍巍白玉京。若實若虛。不言而默宣大化。
Miǎomiǎo huángjīn què. Wéiwéi báiyù jīng. Ruò shí ruò xū. Bù yán ér mò xuān dà huà.
Di istana keemasan nun jauh, di Surga Jade Putih Yang Maha Tinggi.
Kepada segala yg sejati dan ilusi, tanpa pamrih Ia melakukan transformasi yg agung.
是空是色。無為而役使群靈。時乘六龍。遊行不息。
Shì kōng shì sè. Wúwéi ér yìshǐ qún líng. Shí chéng liù lóng. Yóuxíng bù xī.
Beliau adalah sunya dan Beliau adalah rupa.
Tanpa terikat Ia menggerakkan para roh.
Setiap saat mengendarai enam naga , mengarungi semesta tanpa henti.
氣分四象。斡旋無邊乾健高明。萬類善惡悉見。
Qì fēn sì xiàng. Wòxuán wúbiān gān jiàn gāomíng. Wàn lèi shàn è xī jiàn.
Chi terbagi menjadi 4 divisi (dari 28 Konstelasi).
Pengendali segalanya tanpa batasan , Penguasa Surga Nan Perkasa dan Maha Tinggi.
Maha Tahu terhadap segala kebajikan dan kejahatan para insan.
玄範廣大。一算禍福立分。上掌三十六天三千世界。
Xuán fàn guǎngdà. Yī suàn huòfú lì fēn. Shàng zhǎng sānshíliù tiān sānqiān shìjiè.
Kekuatannya luas meliputi segalanya. Mengetahui berkah dan musibah para insan.
Ke atas menguasai 36 Dewa Trisahasra Lokadhatu.
下握七十二地。四大部洲。先天後天。並育大慈父。
Xià wò qīshí'èr de. Sì dà bù zhōu. Xiāntiān hòutiān. Bìng yù dàcí fù.
Ke bawah menguasai 72 bumi. Empat Maha Benua. Segala Masa.
Bapa Yang Penuh Kasih , Yang Memelihara Segalanya.
古仰今仰。普濟總法宗。乃日月星辰之君。
Gǔ yǎng jīn yǎng. Pǔ jì zǒng fǎ zōng. Nǎi rì yuè xīngchén zhī jūn.
Yang dipuja sepanjang masa. Sang penyelamat universal yang memberikan tuntunan.
Penguasa bulan, matahari dan perbintangan.
為聖神仙佛之主。湛寂真道。恢漠尊嚴。變化無窮。
Wèi shèng shénxiān fú zhī zhǔ. Zhàn jì zhēndào. Huī mò zūnyán. Biànhuà wúqióng.
Pimpinan Para Dewa, Rsi dan Buddha. Tao Sejati yang mendalam.
Maha Agung, Maha Esa. Manifestasinya tanpa batas.
屢傳寶經以覺世。靈威莫測。常施神教以利生。洪威洪慈。
Lǚ chuán bǎo jīng yǐ jué shì. Líng wēi mò cè. Cháng shī shén jiào yǐ lìshēng. Hóng wēi hóng cí.
Menurunkan Kitab Mustika menyadarkan dunia.
Kekuasaannya tak terukur. Senantiasa menurunkan ajaran memberi manfaat
pada para insan. Maha Kuasa , Penuh Kerahiman.
無極無上。大聖大願。大慈大悲。黃金金闕。白玉玉京。
Wújí wú shàng. Dàshèng dàyuàn. Dàcí dàbēi. Huángjīn jīn què. Báiyù yù jīng.
玄穹高上帝。玉皇錫福赦罪大天尊(十二叩首)
Xuán qióng gāo shàngdì. Yù huáng xí fú shè zuì dà tiānzūn.(sujud 12 x)
Tanpa Batas, Yang Tertinggi, Maha Suci, Memiliki Ikrar Agung,
Yang bersemayam di istana keemasan di surga kumala putih.
Yang Maha Tinggi Maha Esa. Mahadewa Kaisar Kumala Yang Menganugerahkan
Berkah dan Melenyapkan Dosa. (Sujud 12x)

0 komentar:

Posting Komentar

Analitic

Suasana angin Topan di surabaya november 2017

Suhu Malaysia yang gagal Panggil Shen

Upacara Buddha Tantrayana Kalacakra indonesia

Four Faces Buddha in Thailand 1 (Copy Paste Link ini) https://www.youtube.com/watch?v=jnI1C-C765I

SemienFo At Thailand 2 (Copy Paste Link ini) https://www.youtube.com/watch?v=GOzLybAhJ2s

Informasi

 
;