Rabu, 14 Agustus 2013

Gao Wang Guan Shi Yin Zhen Jing

SUTRA RAJA AGUNG AVALOKITESVARA

《開經偈》:
(Kai Jing Jie):
無上甚深微妙法。百千萬劫難遭遇。
Wu Shang Shen Shen Wei Miao Fa. Bai Qian Wan Jie Nan Zao Yu.
我金見聞得受持。願解如來真實義。
Wo Jin Jian Wen De Shou Chi. Yuan Jie Ru Lai Zhen Shi Yi.

高王觀世音真經
GAO WANG GUAN SHI YIN ZHEN JING
觀世音菩薩。南無佛。南無法。南無僧。
Guan Shi Yin Pu Sa. Na Mo Fo. Na Mo Fa. Na Mo Seng.
佛國有緣。佛法相因。常樂我淨。有緣佛法。
Fo Guo You Yuan. Fo Fa Xiang Yin. Chang Le Wo Jing. You Yuan Fo Fa.
南無摩訶般若波羅蜜。是大神咒。南無摩訶般若波羅蜜。是大明咒。
Na Mo Mo He Bo Ye Bo Luo Mi. Shi Da Shen Zhou. Na Mo Mo He Bo Ye Bo Luo Mi. Shi Da Ming Zhou.
南無摩訶般若波羅蜜。是無上咒。南無摩訶般若波羅蜜。是無等等咒。
Na Mo Mo He Bo Ye Bo Luo Mi. Shi Wu Shang Zhou. Na Mo Mo He Bo Ye Bo Luo Mi. Shi Wu Deng Deng Zhou.
南無淨光秘密佛。法藏佛。獅子吼神足幽王佛。佛告須彌燈王佛。
Na Mo Jing Guang Mi Mi Fo. Fa Zang Fo. Shi Zi Hou Shen Zu You Wang Fo. Fo Gao Xu Mi Deng Wang Fo.
法護佛。金剛藏獅子遊戲佛。寳勝佛。神通佛。藥師琉璃光王佛。
Fa Hu Fo. Jin Gang Zang Shi Zi You Xi Fo. Bao Sheng Fo. Shen Tong Fo. Yao Shi Liu Li Guang Wang Fo.
普光功德山王佛。善住功德寳王佛。過去七佛。未來賢劫千佛。
Pu Guang Gong De Shan Wang Fo. Shan Zhu Gong De Bao Wang Fo. Guo Qu Qi Fo. Wei Lai Xian Jie Qian Fo.
千五百佛。萬五千佛。五百花勝佛。百億金剛藏佛。定光佛。
Qian Wu Bai Fo. Wan Wu Qian Fo. Wu Bai Hua Sheng Fo. Bai Yi Jin Gang Zang Fo. Ding Guang Fo.
六方六佛名號。東方寳光月殿月妙尊音王佛。
Liu Fang Liu Fo Ming Hao. Dong Fang Bao Guang Yue Dian Yue Miao Zun Yin Wang Fo.
南方樹根華王佛。西方皂王神通燄花王佛。
Nan Fang Shu Gen Hua Wang Fo. Xi Fang Zao Wang Shen Tong Yan Hua Wang Fo.
北方月殿情淨佛。上方無數精進寳首佛。
Bei Fang Yue Dian Qing Jing Fo. Shang Fang Wu Shu Jing Jin Bao Shou Fo.
下方善寂月音王佛。無量諸佛。多寳佛。釋迦牟尼佛。
Xia Fang Shan Ji Yue Yin Wang Fo. Wu Liang Zhu Fo. Duo Bao Fo. Shi Jia Mou Ni Fo.
彌勒佛。阿閦佛。彌陀佛。中央一切眾生。在佛世界中者。
Mi Le Fo. A Chu Fo. Mi Tuo Fo. Zhong Yang Yi Qie Zhong Sheng. Zai Fo Shi Jie Zhong Zhe.
行住於地上。及在虛空中。慈憂於一切眾生。各令安穩休息。
Xing Zhu Yu Di Shang. Ji Zai Xu Kong Zhong. Ci You Yu Yi Qie Zhong Sheng. Ge Ling An Wen Xiu Xi.
晝夜修持。心常求誦此經。能滅生死苦。消除諸毒害。
Zhou Ye Xiu Chi. Xin Chang Qiu Song Ci Jing. Neng Mie Sheng Si Ku. Xiao Chu Zhu Du Hai.
南無大明觀世音。觀明觀世音。高明觀世音。開明觀世音。
Na Mo Da Ming Guan Shi Yin. Guan Ming Guan Shi Yin. Gao Ming Guan Shi Yin. Kai Ming Guan Shi Yin.
藥王菩薩。藥上菩薩。文殊師利菩薩。普賢菩薩。虛空藏菩薩。
Yao Wang Pu Sa. Yao Shang Pu Sa. Wen Shu Shi Li Pu Sa. Pu Xian Pu Sa. Xu Kong Zang Pu Sa.
地藏王菩薩。清涼寶山億萬菩薩。普光王如來化勝菩薩。
Di Zang Wang Pu Sa. Qing Liang Bao Shan Yi Wan Pu Sa. Pu Guang Wang Ru Lai Hua Sheng Pu Sa.
念念誦此經。七佛世尊。即說咒曰。
Nian Nian Song Ci Jing. Qi Fo Shi Zun. Ji Shuo Zhou Yue.

(7x):離婆離婆帝。求訶求訶帝。陀羅尼帝。你訶羅帝。
"Li Po Li Po Di. Qiu He Qiu He Di. Tuo Luo Ni Di. Ni He Luo Di.
毗黎尼帝。摩訶迦帝。真陵乾帝。梭哈。
Pi Li Ni Di. Mo He Jia Di. Zhen Ling Qian Di. Suo Ha."

0 komentar:

Posting Komentar

Analitic

Suasana angin Topan di surabaya november 2017

Suhu Malaysia yang gagal Panggil Shen

Upacara Buddha Tantrayana Kalacakra indonesia

Four Faces Buddha in Thailand 1 (Copy Paste Link ini) https://www.youtube.com/watch?v=jnI1C-C765I

SemienFo At Thailand 2 (Copy Paste Link ini) https://www.youtube.com/watch?v=GOzLybAhJ2s

Informasi

 
;