Kamis, 23 Februari 2012

Mantra Cahaya Emas/JinGuang Shenzhou (TAO Aliran Zhengyi dan Quanzhen)

Mantra Cahaya Emas/JinGuang Shenzhou adalah mantra umum dalam Taoisme.

Merupakan salah satu dari Ba Da Shenzhou/Delapan mantra Utama. Kedua aliran, Zhengyi dan Quanzhen sama-sama memakai kedelapan mantra ini (Oleh sebab itu dinamakan Delapan mantra utama).

Kedelapan mantra ini, sangat luas penggunaannya. Mulai dari persiapan sebelum pembacaan kitab/sutra, sampai penggunaan dalam upacara/ritual. Merupakan mantra dasar yang harus dikuasai oleh seorang Taoist.

BaDa ShenZhou a.l. :
- JingXin Shenzhou
- JingKou Shenzhou
- JingShen Shenzhou
- Jing TianDi Shenzhou
- An TuDi Shenzhou
- ZhuXiang Zhou
- JinGuang Shenzhou
- XuanYun Zhou

金光神咒(jīn guāng shén zhòu) :

天地玄宗(tiān dì xuán zōng)。万炁本根(wàn qì běn gēn)。广修万劫(guǎng xiū wàn jié)。证吾神通(zhèng wú shén tōng)。

三界内外(sān jiè nèi wài)。惟道独尊(wéi dào dú zūn)。顶有金光(dǐng yǒu jīn guāng)。覆映吾身(fù yìng wú shēn)。

视之不见(shì zhī bú jiàn)。听之不闻(tīng zhī bú wén)。包罗天地(bāo luó tiān dì)。养育羣生(yǎng yù qún shēng)。

受持万遍(shòu chí wàn biàn)。身有光明(shēn yǒu guāng míng)。三界侍卫(sān jiè shì wèi)。五帝司迎(wǔ dì sī yíng)。

万神朝礼(wàn shén cháo lǐ)。役使雷霆(yì shǐ léi tíng)。鬼妖丧胆(guǐ yāo sàng dǎn)。精怪亡形(jīng guài wáng xíng)。

内有霹雳(nèi yǒu pī lì)。雷声隐鸣(léi shēng yǐn míng)。洞慧交澈(dòng huì jiāo chè)。五炁腾腾(wǔ qì téng téng)。

金光速现(jīn guāng sù xiàn)。覆护真人(fù hù zhēn rén)。急急如玉皇光降律令(jí jí rú yù huáng guāng jiàng lǜ lìng)。

Mantra sinar emas:
Aliran misterius langit dan bumi. Akar mula puluhribuan energi. Meredam puluhribuan bencana.
Luar dan dalam tiga dunia. Hanya pada satu agung. Diatas ada sinar emas. Memantul pada tubuhku.
Yang memandang tidak melihat, yang mendengar tidak mendengar. Membungkus langit dan bumi. Mengasuh kehidupan.
Mengatur dimana-mana. Tubuh ada sinar terang. Pengawal tiga dunia. Pengurus 5 kaisar.
Puluhan ribu dewa menghormati. Pelayan petir. Para hantu pecah nyalinya. Para siluman lenyap rupanya.
Didalam ada petir dan Guntur. Suara Guntur menggema. Gua kebijaksanaan menjalin jernih. Lima hawa melonjak.
Sinar emas segera muncul. Melindungi sang suci. Segera laksanakan perintah raja Giok turun sinar terang.

mantra ini diartikan per-dua bait, biasanya juga dibarengi dengan Jiaque/formasi jari (berbeda dengan mudra/Shouyin yang memakai kedua tangan, Jiaque adalah dengan menekan buku-buku jari)

0 komentar:

Posting Komentar

Analitic

Suasana angin Topan di surabaya november 2017

Suhu Malaysia yang gagal Panggil Shen

Upacara Buddha Tantrayana Kalacakra indonesia

Four Faces Buddha in Thailand 1 (Copy Paste Link ini) https://www.youtube.com/watch?v=jnI1C-C765I

SemienFo At Thailand 2 (Copy Paste Link ini) https://www.youtube.com/watch?v=GOzLybAhJ2s

Informasi

 
;