Bai Lian Jiao / sekte teratai putih mengambil paham Buddhism , Confuciusm dan Taoism. yang dicetuskan oleh Han San Tong yang menyatakan dirinya sebagai keturunan dari Song.

Murid-muridnya antara lain Liu Fu Tong dan Lie Erl. Mereka menggunakan paham dari master Hui Yuan [pendiri sekte Sukhavati] mengenai Teratai Putih di surga Sukhavati dan perkumpulan Teratai Putih , master nya adalah Hui Yuan [Bai Lian Se]. Kemudian berangsur-angsur menjadi Bai Lian Jiao.


Sekelumit tentang Bai Lien Se : Perkumpulan Teratai Putih.

Shan Dao 善導 (613-681) bisa dikatakan pendiri aliran Jing Thu 淨 土 tapi SanDao sendiri mengatakan bahwa Hui Yuan lah pendiri aliran JingTu. Dan memang Hui Yuan lah yang pertama kali mendirikan Bai Lian She atau Masyarakat Teratai Putih atau kadang disebut Lian Zhong �"� 宗 (sekte Teratai).

Memang sebelum Hui Yuan masih ada yang disebut Dao An dan merupakan guru dari Hui Yuan itu sendiri yang memperkenalkan konsep-konsep Sukhavati dan Amitabha kepada Hui Yuan.

Sebelum itu banyak sekali surga sukhavati yang bermacam-macam dan tergantung object yang menjadi fokus atau pusat pemujaan. Misalnya ada JingTu yang dikaitkan dengan Maitreya. Tapi HuiYuan bisa dikatakan merupakan orang pertama yang menjadi pelopor object pemujaan kepada Amitabha dan menganjurkan penyebutan nama Amitabha dan fokus kepada Amitabha.

Kondisi sosial masyarakat pada masa itu yang membuat Hui Yuan membuat Bai Lian She. Kondisi itu adalah kondisi dimana masyarakat sempat dalam keadaan kacau dan memerlukan suatu cara yang mudah dan simple. Hui Yuan pula dengan BaiLian She ini membuat cell group yang membantu masyarakat yang menderita serta mengajarkan cara-cara meditasi dengan membaca ulang nama Amitabha.


"The movement had roots in 4th-century worship of the Buddha
Amitabha, whose devotional cult inspired Mao Ziyuan to form the
White Lotus Society"

Artinya adalah: Gerakan itu mempunyai akar pemujaan Buddha Amitabha
pada abad ke-4, kultus yang kemudian mengilhami Mao Ziyuan untuk
membentuk Sekte Teratai Putih.